Nevaru pats izdomat - Forums

 
Lappuse 1 no 11
Forums » UCOZ » Jautājumi un Atbildes » Nevaru pats izdomat
Nevaru pats izdomat
KarsumsPievienots: Otrdiena, 28.02.2012, 21:05:50
avatars
Ieraksti: 13
Amats: Lietotājs +
Pašlaik:
Brīdinājumi: 0%
0
Sveiki,atkal!
Es te uzliku Jauno EXTM dizainu gaiši zilo,ja sauc nosaukumā!
Visus kodus ieliku kur vajag,un te uzradās pie viena koda melnā bilde!
Koda nosaukums rus- Главная ,iztulkojot uz LV man sanāk Galvenā!
Pats kods:
Code
<!-- Íîâûå ôàéëû -->  
<div class="viewn_loop">  
   <div class="viewn_t">  
   <div class="viewn_t_in">  
   <h4 class="viewn_title">Êàòàëîã èãðîâûõ ôàéëîâ</h4>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="viewn_c">  
   <div class="viewn_c_in">  
   <div class="viewn_c_in2">  
   <div style="margin-left:25px;" class="viewn_cont">  
   <div class="viewn_r">  
   <div align="center">  
   $MYINF_1$  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="hr_v2"></div>  
   <div class="viewn_detail v_detail_b">  
   <div class="right"><a href="/load/">Âñå ôàéëû</a></div>  
     
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <b class="viewn_b"><b></b></b>  
</div>  
<!-- Íîâûå ôàéëû -->  
<div class="viewn_loop">  
   <div class="viewn_t">  
   <div class="viewn_t_in">  
   <div class="viewn_title">Èãðîâûå îáçîðû  
</div>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="viewn_c">  
   <div class="viewn_c_in">  
   <div class="viewn_c_in2">  
   <div class="viewn_detail">  
   <div class="viewn_r">  
   <center><span style="font-size: 11pt;"><h1>«<a href="/board/">Îáçîðû èãð</a>»</h1></span></center>  
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ìèðå åñòü ìèëëèîíû èãð, ìíîãèå èç êîòîðûõ ïðîñëàâèëèñü íà âåñü ìèð, à íåêîòîðûå ïðîñòî æäóò ñâîåãî øàíñà è ìû äàžì âàì øàíñ óçíàòü î áóäóùåé èãðå, èëè òîé, êîòîðàÿ åñòü â ïðîäàæå. Â îäíîì îáçîðå âû ìîæåòå óçíàòü áîëüøóþ èíôîðìàöèþ î âàøåé èãðå.  
<hr><b>Èç ÷åãî æå ñîñòîèò íàø îáçîð?</b>  
<br>v Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ èãðû.  
<br>v Êðàòêàÿ/ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î èãðå.  
<br>v Ñêðèíøîòû èç èãðû.  
<br>v Òðåéëåð ñàìîé èãðû.  

<br><u><i>Íàø àðõèâ ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ.</i></u>  
<hr>Íà äàííûé ìîìåíò íàø àðõèâ îáçîðîâ ñîñòîèò èç òàêèõ êàòåãîðèé êàê: «<a href="/board/1" target="_blank"><strong>Action</strong></a>», «<a href="/board/2" target="_blank"><strong>RPG</strong></a>», «<a href="/board/5" target="_blank"><strong>Logic</strong></a>», «<a href="/board/8" target="_blank"><strong>Racing</strong></a>», «<a href="/board/9" target="_blank"><strong>Sport</strong></a>» è äðóãèå æàíðû. Åñëè æå âàì ïîíðàâèëàñü òà èëè èíàÿ èãðà, òî âû ìîæåòå ïîâûñèòü èëè ïîíèçèòü ðåéòèíã èãðû, îáçîð êîòîðîé âû ïðî÷èòàëè.  

<div align="right"><b><span style="color:orange">×èòàéòå íîâûå îáçîðû ñ íàìè.</span></b></div></center></div>  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <b class="viewn_b"><b></b></b>  
</div>  

<!-- Íîâûå îáçîðû -->  
<div class="viewn_loop">  
   <div class="viewn_t">  
   <div class="viewn_t_in">  
   <h4 class="viewn_title">Èãðîâûå îáçîðû</h4>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="viewn_c">  
   <div class="viewn_c_in">  
   <div class="viewn_c_in2">  
   <div style="margin-left:25px;" class="viewn_cont">  
   <div class="viewn_r">  
   <div align="center">  
   $MYINF_2$  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="hr_v2"></div>  
   <div class="viewn_detail v_detail_b">  
   <div class="right"><a href="/board/">Âñå îáçîðû</a></div>  
     
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <b class="viewn_b"><b></b></b>  
</div>  
<!-- Íîâûå îáçîðû -->  

<div class="viewn_loop">  
   <div class="viewn_t">  
   <div class="viewn_t_in">  
   <div class="viewn_title">Èãðîâûå íîâîñòè  
</div>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="viewn_c">  
   <div class="viewn_c_in">  
   <div class="viewn_c_in2">  
   <div class="viewn_detail">  
   <div class="viewn_r">  
   <center><h1>«<a href="/news/">Èãðîâûå íîâîñòè</a>»</h1>  
   Âû ïðîñìàòðèâàåòå èãðîâûå íîâîñòè, âñå ñàìûå ïîñëåäíèå îáíîâëåíèÿ íîâûõ, ïîïóëÿðíûõ è ëåãåíäàðíûõ èãð. Âåäü ó êàæäîãî åñòü ñâîÿ ëþáèìàÿ èãðà â êîòîðóþ îí èãðàåò/èãðàë. Òåïåðü æå âìåñòî òîãî, ÷òîáû äîëãî èñêàòü îáíîâëåíèÿ è íîâîñòè èãðû, âû ìîæåòå ïðîñòî ïðîñìîòðåòü íàø àðõèâ èëè ââåñòè â ïîèñêå íàçâàíèå èãðû, êîòîðóþ âû èùèòå. Åñëè ó âàñ áóäåò æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ ñ íàìè íîâîé èíôîðìàöèåé, òî âû ìîæåòå äîáàâèòü íîâîñòü íà íàø ñàéò.</div><br>  
   </div>  
   <div class="viewn_detail v_detail_b">  

   </div>  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <b class="viewn_b"><b></b></b>  
</div>  

<!-- Íîâûå íîâîñòè -->  
<div class="viewn_loop">  
   <div class="viewn_t">  
   <div class="viewn_t_in">  
   <h4 class="viewn_title">Èãðîâûå íîâîñòè</h4>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="viewn_c">  
   <div class="viewn_c_in">  
   <div class="viewn_c_in2">  
   <div style="margin-left:25px;" class="viewn_cont">  
   <div class="viewn_r">  
   <div align="center">  
   $MYINF_3$  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="hr_v2"></div>  
   <div class="viewn_detail v_detail_b">  
   <div class="right"><a href="/news/">Âñå íîâîñòè</a></div>  
     
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <b class="viewn_b"><b></b></b>  
</div>  
<!-- Íîâûå íîâîñòè -->  

<div class="viewn_loop">  
   <div class="viewn_t">  
   <div class="viewn_t_in">  
   <div class="viewn_title">Î ñàéòå $SITE_NAME$  
</div>  
   </div>  
   </div>  
   <div class="viewn_c">  
   <div class="viewn_c_in">  
   <div class="viewn_c_in2">  
   <div class="viewn_detail">  
   <div class="viewn_r">  
   Îïèñàíèå</div>  
   </div>  
   <div class="viewn_detail v_detail_b">  

   </div>  
   </div>  
   </div>  
   </div>  
   <b class="viewn_b"><b></b></b>  
</div>

Kodu papētīju un nevarēju saprast kur man tas jāliek!
Ja zinat pasakat lūdzu! :)


 
lavalairPievienots: Trešdiena, 29.02.2012, 18:40:06
Ieraksti:
Amats: Dzēstās
Pašlaik:

Kaut kur top part of website. nezinu to dizainu. parādi skrīnu kur ir probļema

 
KarsumsPievienots: Trešdiena, 29.02.2012, 20:53:29
avatars
Ieraksti: 13
Amats: Lietotājs +
Pašlaik:
Brīdinājumi: 0%
0
Ielikšu divus skrīnus,kur būs parādīts kā man ir un kā vajadzēja būt!
Mans variants:

Kā vajag būt:

Plus man nav tās joslas augšējās un tas headeris kkur noslīdējis!


 
lavalairPievienots: Piektdiena, 02.03.2012, 20:40:38
Ieraksti:
Amats: Dzēstās
Pašlaik:

Tu jau to augšējo joslu neesi ielicis, tikai iemeti kodu šeit.

tie skrīni ir palielināmi kaut kā?


 
AlvintugPievienots: Piektdiena, 24.03.2017, 05:30:09
Ieraksti: 161
Amats: Lietotājs
Pašlaik:
Brīdinājumi: 0%
0
Get an essay or any other homework writing help for a fair price!

Check it here!writing transfer essays
blake and mouton managerial grid college essay
catch all party thesis
vacations essay
sample 5 paragraph essay elementary
write about music e
philosophy essay prize
persuasive essay tips for kids
free printable writing paper with dotted lines
essay about elements of drama
macbeth essay on change of character
essay on gujarat earthquake
sample questionnaire of research paper
determination essay examples
choosing history thesis topic
what should be in the abstract of a thesis
admissions essay college
phd thesis on face recognition
ohio university essay prompt
executive summary in an essay example
front page paper research paper
cultural relativism paper thesis
essay on a birthday by christina rossetti
american studies thesis topics
romanticism in the scarlet letter free essays
effect of smoking essays
data mining research papers 2015 free download
essay about breast cancer awareness
college essay closing statement
chemical engineering essay

Pievienots (24.03.2017, 03:09:48)
---------------------------------------------
Get an essay or any other homework writing help for a fair price!

Check it here!essay on plastic awareness
conscription essay australia
exactica thesis and dissertation solutions
new essays concerning human understanding
thesis on vocabulary and reading comprehension
essay life mumbai city
a good comparison essay
cause and effect college essay examples
examples of ib extended essays
genealogy of morals essay
comparison essay on books and movies
point of view essay on the yellow wallpaper
ap world history essay topics 2013
sample thesis critical analysis
alice by essay everyday point use view walker
sample essay for graduate school mba
who was the first essayist in english literature
apa research paper instructions
term paper filipino sample
argument essay example thesis
essay facebook
samples of writing essays for ielts task 2
galileo galilei essays
pay someone do my essay uk
how to write an apu
dream job essay chef
chronological sample essay
healthy eating essays
essay on overpopulation in hindi language
death in venice film essay
my pet dog essay in marathi
river cuomo harvard essay
5 paragraph essay powerpoint middle school
emma goldman anarchy essay
sand county almanac essay questions
sample of compare and contrast essay outline
essay boot camp
censorship thesis
thesis main idea

Pievienots (24.03.2017, 05:12:35)
---------------------------------------------
Get an essay or any other homework writing help for a fair price!

Check it here!abstract on scholorly essays
nursing phd dissertation topics
1984 essays technology
english essay grading rubric
sample school essays
list of sites for essays
toefl essay types and patterns
essays in uk
oecs essay competition
an essay about a remembered event should tell an
very short essay on honesty
grapes of wrath sample essays
writing service bangalore
good thesis dedication
band 6 into the world essay
forclosure essay
essay on autobiography of rupee
private language public language essay
essay on tb global health emergency
comparison contrast words essay
senior thesis problems
american popular music essay
teenage pregnancy thesis outline
health education essay topics
thesis statement for global warming research paper
purdue apply essays
essay writing guide find article
development economics phd thesis
essays on the philosophy of john dewey
satire essay homeless people
writing years in essays
afslutning essay
difference between monograph and thesis
essay cyber crime free
dissertation conscience corrig
voip thesis proposal
dental hygiene essay application
marathi essay on ha
ethnographic essay format
plague dbq thesis
thesis image rotato
directional process essay example
synthesis argument essay outline
sample outline in term paper
descriptive essay on a busy eating place

Pievienots (24.03.2017, 05:30:09)
---------------------------------------------
Get an essay or any other homework writing help for a fair price!

Check it here!essay on importance of computer wikipedia
essay about how to reduce discipline problem
breast implant research paper
essay about ideal man
3 paragraph essay form
thesis gender inequality
sample argumentative essay with citations
research papers search
essay on peace in the middle east
higher discursive essay ideas
ap biology trophic levels essay
example research paper drug addiction
salameh thesis georgia
writers wanted atlanta
intermountain christian newspaper
new school media studies thesis handbook
league of women voters essay contest
essay on can smart classes replace teachers
cv writing service ayrshire
essay on french food
affirmative action research paper thesis
essay on future india in english
essay about service delivery
sample research paper about electricity
techniques de dissertation pdf
utexas thesis latex
research paper reference page template
conclusion for research paper on child abuse
thesis good
how to write discursive essay
how to protect the environment short essay
mark hooten dissertation
term paper topics for mass communication
genre of essay writing
essay on adding integers
american politics dissertation topics
writing the dissertation discussion
writing an essay university
debatable topics for a research paper
battle of ole miss essay
essay on mango tree in sanskrit language
essay on eid ul fitr celebration
essays about yourself for high school

 
Forums » UCOZ » Jautājumi un Atbildes » Nevaru pats izdomat
Lappuse 1 no 11
Meklēšana:
Foruma statistika
Jaunākās tēmas Populārākās tēmas Aktīvākie lietotāji Jaunākie lietotāji
* Любовный (10)
* Ievades formu stilizācija (7)
* Lūdzu, palīdziet!!!! (13)
* lohh (8)
* Program for breaking of any captchas (13)
* XEvil recognize and break more than 8400 types of captchas (5)
* Ir / Nav spēle (83)
* Jautājumu spēle! (70)
* Ctrl + V (64)
* Kādu OS tu lieto? (26)
* Dizains (19)
* Download Adobe PhotoShop CS4 (18)
* Alvintug (161 ieraksti)
* More (111 ieraksti)
* Elanync (87 ieraksti)
* JosephThuro (80 ieraksti)
* SMILE (70 ieraksti)
* bogdangxt (58 ieraksti)
* NastyaPt (29.03.2017 18:05:16)
* MichaelMooto (29.03.2017 17:47:40)
* Kostyahog (29.03.2017 07:59:37)
* kapriolpfk (29.03.2017 03:52:33)
* KennethJes (29.03.2017 03:32:36)
* Olgaunlat (28.03.2017 21:51:13)